Dienslewering Ooreenkoms 2022.

Vir verdere gebruik in hierdie dokument sal die diensverskaffer (bestuur en personeel ingesluit) as Jo Christal Akademie (Pty) Ltd benoem word en die ontvanger van die diens (besonderhede en inligting soos op die inligtingsvorm ingevul), wat die leerder(s) insluit, die Kliënt genoem word.

“Dienslewering”, “Diens” en “Klasse” verwys as ‘n geheel na die dienste wat Jo Christal Akademie (Pty) Ltd lewer en sluit weeklikse klasse en produksies in. Dienste kan by verskeie lokale geskied en is onderhewig aan verandering. Tye en dae van klasse is ook onderhewig aan verandering met skriftelike kennis aan die Kliënt ten minste 1 (een) maand voor die verandering geskied.

Deur aanvaarding van die diens wat deur Jo Christal Akademie (Pty) Ltd gelewer word, neem die Kliënt kennis van die volgende inligting, voorwaardes en bepalings:

Vrywaring:

 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd kan nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir enige beserings wat deur die leerders opgedoen word, wat nie veroorsaak of ‘n direkte gevolg is van die personeellid se nalatigeheid (oortuigende bewyse nodig.)
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd sal ook nie aanspreeklik gehou word vir enige skade wat aan lokaal, gebou of eiendom van enige skool waar klasse geskied deur die leerder veroorsaak is nie. Die ouer of voog van die leerder sal, na ‘n skriftelike kennis, verantwoordlik gehou word vir die vereffening van die skade, met die indiening van genoegsame bewys van die skade.
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd onderneem om alles in hul vermoë te doen om ‘n veilige area ten alle tye te skep vir die lewering van die dienste.
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd onderneem om ten alle tye leerders onder bekwame en genoegsame toesig te hê tydens die dienslewering.
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd sal nie aanspreeklik gehou word vir die gaan haal van leerders voor klas of die veiligheid en toesig van leerders voor of na klas nie.
 • Die Kliënt gee toestemming aan Jo Christal Akademie (Pty) Ltd om foto’s van leerders en ouers te plaas en te gebruik op ons Sosiale Netwerke en webtuiste vir bemarkingsdoeleindes, insluitend foto’s wat self geneem is of aangestuur is. Indien NIE, versoek Jo Christal Akademie skriftelike kennis hiervan by admin@jochristaldramaskool.co.za sodat ons u wense hiermee kan nakom,

Finansies en Dienslewering:

 • Die Kliënt onderneem om die klasgeld soos uiteengesit vir 2022 volgens hul gekose paaiement plan te betaal. 11 Paaiemente voor 7de van elke maand, 4 paaiement in Jan, April, Aug, Nov OF 1 paaiement met totale bedrag teen einde Feb.
 • Die Kliënt neem kennis dat die paaiemente betaalbaar is volgens die plan totdat die jaarbedrag volledig vereffen is. In die geval dat klasse vroeer as die einde van die jaar gestaak word sal die jaarbedrag aangepas word volgens die stakingsproses en die hoveelheid maande wat die leerder(s) nie gaan deelneem nie.
 • Die Kliënt onderneem om die R150 p/leerder eenmalige registrasiefooi te betaal saam met die eerste paaiement.
 • Die Kliënt neem kennis van enige addisionele kostes vir die jaar soos gedeel op www.jochristaldramaskool.co.za asook die inligtingsbrochure aan die begin van die jaar.
 • Die Kliënt neem kennis dat klasse nie sal geskied op geskeduleerde vakansies en vakansiedae soos deur die regering en departement van onderwys uiteengesit. Die kliënt neem ook kennis dat klasse nie sal geskied vanaf 22 – 25 Aug 2022 (weens produksieweek) asook 12 – 15 September 2022 (weens Jo Christal Kunstefees)
 • Die Kliënt neem kennis dat die klasfooi uit ‘n jaarbedrag wat in paaiemente verdeel word bestaan. Dus sal geen afslag of vermindering van die paaimente of klasfooi toepaslik wees as gevolg van vakansies, vakansiedae, voorafgereëlde afstel van klasse nie of afwesighede van leerders nie.
 • Die Kliënt neem ook kennis van die regte bankrekening en verwysing wat gebruik moet word met EFT betalings, asook die proses vir kontantbetalings soos uiteengesit op www.jochristaldramaskool.co.za asook die inligtingsbrochure en die e-posse waarin die fakture verskyn.
 • Die Kliënt neem kennis dat state via e-pos gestuur word na die e-posadres verskaf op die inligtingsvorm. Enige verandering van inligting moet skriftelik via e-pos gestuur word.
 • Die Kliënt aanvaar ook dat ALLE kommunikasie via die skool se offisiële Whatsapp, E-pos asook die personeel se persoonlike whatsapps geld as wetiglike kommunikasie en kennisgewings.

Kanselasie van Dienslewering:

 • Indien enige party (Jo Christal Akademie (Pty) Ltd of die Kliënt) die dienslewering wil staak moet die volgende proses gevolg word.
 • Een maand se kennis van die staking moet skriftelik via e-pos aan admin@jochristaldramaskool.co.za gestuur word.
 • Indien kennis gegee word sal huidige EN opeenvolgende maand se klasfooi/paaiement verksuldig wees.
 • Die registrasiefooi is eenmalig ‘n jaar betaalbaar en is nie weer betaalbaar indien die diens weer hervat word in dieselfde jaar nie. Geen nuwe kontrak hoef gesluit te word indien die diens nog in dieselfde jaar hervat word na kanselasie nie.

Diverse:

 • Die Kliënt onderneem om ‘n kopie te maak van hierdie kontrak vir hul rekords voor dit ingestuur word na Jo Christal Akademie (Pty) Ltd of ‘n kopie af te trek vanaf www.jochristaldramaskool.co.za/klasse/diensooreenkoms/
 • Die Kliënt neem kennis van alle betrokke datums vir die jaar wat op www.jochristaldramaskool.co.za en in briewe deur die jaar beskikbaar is.