Dienslewering Ooreenkoms 2020

Home / DIENSTE EN KOSTES / Dienslewering Ooreenkoms 2020

Dienslewering Ooreenkoms 2020.

Vir verdere gebruik in hierdie dokument sal die diensverskaffer (bestuur en personeel ingesluit) as Jo Christal Akademie (Pty) Ltd benoem word en die ontvanger van die diens (besonderhede en inligting soos op die inligtingsvorm ingevul), wat die leerder(s) insluit, die Kliënt genoem word.

“Dienslewering”, “Diens” en “Klasse” verwys as ‘n geheel na die dienste wat Jo Christal Akademie (Pty) Ltd lewer en sluit weeklikse klasse en produksies in. Dienste kan by verskeie lokale geskied en is onderhewig aan verandering. Tye en dae van klasse is ook onderhewig aan verandering met skriftelike kennis aan die Kliënt ten minste 1 (een) maand voor die verandering geskied.

Deur aanvaarding van die diens wat deur Jo Christal Akademie (Pty) Ltd gelewer word, neem die Kliënt kennis van die volgende inligting, voorwaardes en bepalings:

Vrywaring:

 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd kan nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir enige beserings wat deur die leerders opgedoen word, wat nie veroorsaak of ‘n direkte gevolg is van die personeellid se nalatigeheid (oortuigende bewyse nodig.)
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd sal ook nie aanspreeklik gehou word vir enige skade wat aan lokaal, gebou of eiendom van enige skool waar klasse geskied deur die leerder veroorsaak is nie. Die ouer of voog van die leerder sal, na ‘n skriftelike kennis, verantwoordlik gehou word vir die vereffening van die skade, met die indiening van genoegsame bewys van die skade.
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd onderneem om alles in hul vermoë te doen om ‘n veilige area ten alle tye te skep vir die lewering van die dienste.
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd onderneem om ten alle tye leerders onder bekwame en genoegsame toesig te hê tydens die dienslewering.
 • Jo Christal Akademie (Pty) Ltd sal nie aanspreeklik gehou word vir die gaan haal van leerders voor klas of die veiligheid en toesig van leerders voor of na klas nie.

Finansies en Dienslewering:

 • Die Kliënt onderneem om die klasgeld/maandfooi van R280 p/maand vir 1 (een) leerder / R520 p/maand vir 2 (twee) leerders/ R780 p/maand vir 3 (drie) leerders voor of op die 7de van elke maand te betaal (15de van elke maand indien skriftelike reëlings getref is), asook enige Pro-rata bedrag waar toespaslik.
 • Die Kliënt neem kennis dat die maandfooi betaalbaar is vanaf die begin van dienslewering tot en met November of Kennismaand.
 • Die Kliënt onderneem om die R100 p/leerder eenmalige registrasiefooi te betaal saam met die eerste maandfooi.
 • Die Kliënt neem kennis van enige addisionele kostes vir die jaar soos gedeel op www.jochristaldramaskool.co.za asook die verwelkomingsbrief aan die begin van die jaar.
 • Die Kliënt neem kennis dat ‘n pro-rata bedrag slegs toepasbaar is vir die eerste maand van dienslewering indien daar slegs 2 of minder klasse vir daardie maand sal wees. Daarna sal ‘n volle maandfooi betaalbaar wees.
 • Die Kliënt neem kennis dat klasse nie sal geskied op geskeduleerde vakansies en vakansiedae soos deur die regering en departement van onderwys uiteengesit. Die kliënt neem ook kennis dat klasse nie sal geskied vanaf 27 tot 31 Julie 2020 (weens produksieweek) asook van 7 – 11 September 2020 (weens Jo Christal Kunstefees.)
 • Die Kliënt neem kennis dat die maandfooi uit ‘n jaarbedrag wat in maandelikse paaiemente verdeel word bestaan. Dus sal geen afslag of vermindering van die maandfooi toepaslik wees as gevolg van vakansies, vakansiedae, voorafgereëlde afstel van klasse nie of afwesighede van leerders nie.
 • Die Kliënt neem ook kennis van die regte bankrekening en verwysing wat gebruik moet word met EFT betalings, asook die proses vir kontantbetalings soos uiteengesit op www.jochristaldramaskool.co.za asook die verwelkomingsbrief en rekeninginligting wat uitgedeel word by die eerste klas.
 • Die Kliënt neem kennis dat maandelikse state via e-pos gestuur word na die e-posadres verskaf op die inligtingsvorm. Enige verandering van inligting moet skriftelik via e-pos gestuur word.

Kanselasie van Dienslewering:

 • Indien enige party (Jo Christal Akademie (Pty) Ltd of die Kliënt) die dienslewering wil staak moet die volgende proses gevolg word.
 • Een maand se kennis van die staking moet skriftelik via e-pos aan admin@jochristaldramaskool.co.za gestuur word.
 • Indien kennis gegee word sal huidige EN opeenvolgende maand se klasfooi verksuldig wees.
 • Die registrasiefooi is eenmalig ‘n jaar betaalbaar en is nie weer betaalbaar indien die diens weer hervat word in dieselfde jaar nie. Geen nuwe kontrak hoef gesluit te word indien die diens nog in dieselfde jaar hervat word na kanselasie nie.

Diverse:

 • Die Kliënt onderneem om ‘n kopie te maak van hierdie kontrak vir hul rekords voor dit ingestuur word na Jo Christal Akademie (Pty) Ltd.
 • Die Kliënt neem kennis van alle betrokke datums vir die jaar wat op www.jochristaldramaskool.co.za en in briewe deur die jaar beskikbaar is.
WhatsApp chat